ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

AAN BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

 

VAN:

Auto Inbouw Centrum Léan Mesman BV

Ekkersrijt 2023

5692 BB SON

Hierna te noemen: gebruiker

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, derhalve Auto Inbouw Centrum Léan Mesman BV;

Koper: de wederpartij van gebruiker, hetzij handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf hetzij als consument. Onder “koper” wordt mede begrepen de opdrachtgever, voor wiens rekening door gebruiker werkzaamheden worden uitgevoerd.

Consument: de koper en/of opdrachtgever, die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, levering, verrichte dienst en reparatie, en voorts voor iedere overeenkomst tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken,
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst; technische eisen

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper worden gesteld aan de te leveren zaken en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de koper nadrukkelijk te worden vermeld.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist of gebruiker zulks wenselijk acht, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Levering en levertijden

 1. Levering geschiedt af inbouw centrum gebruiker. De koper is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren en ophalen van de voertuigen tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 4. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen dan afzonderlijk worden gefactureerd.
 5. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertermijn aan, nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. Bij overschrijding van de afgesproken leveringstermijn kan de koper, nimmer gevolgschade, in welke vorm dan ook, verhalen op de gebruiker.
 7. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 6 Annulering

 1. De koper heeft de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren, tenzij gebruiker een aanvang heeft gemaakt aan de uitvoering van de overeenkomst. Deze annulering kan alleen bij aangetekend schrijven plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen een week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15 % van het bedrag zoals overeengekomen op de getekende offerte. Indien de koper na een week deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de gebruiker het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering.
 2. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een termijn van betaling is overeengekomen.

 

Artikel 7 Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering – of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk is – te onderzoeken. Daarbij behoort de koper te controleren of de juiste zaken zijn geleverd en of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en of de zaak voldoet aan de eisen die daarvoor in het normale (handels-)verkeer gelden.
 2. Indien zichtbare gebreken of tekorten worden geconstateerd, dan dient door de koper ingevolge het vorig lid binnen acht dagen na (af)levering schriftelijk te worden gereclameerd bij gebruiker.
 3. Niet-zichtbare gebreken of tekorten dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na (af)levering schriftelijk aan gebruiker te melden.
 4. Laat koper een reclame als bedoeld in lid 2 of 3 na, dan is de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
 5. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.
 6. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen, met inachtneming van het bepaalde in het derde lid.

 

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten, verpakkingsmateriaal.
 3. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien koper een consument is, heeft koper bovendien het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, ongeacht het percentage van de overeenkomst.

 

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die voor risico van gebruiker komen.

 

Artikel 10     Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, geldt een contante betaling bij levering van goederen of verrichte diensten.
 2. Indien overeengekomen kan de betaling geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien koper in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen als bedoeld in lid 2, dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of een schuldsaneringsregeling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten (waaronder de door derden aan gebruiker in rekening gebrachte kosten ter zake incassowerkzaamheden), vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 6. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Koper, niet zijnde een consument, is niet gerechtigd tot verrekening van facturen met hetgeen die koper van gebruiker ter zake enige betaling te vorderen heeft.

 

Artikel 11     Eigendomsvoorbehoud

 1. De door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen:

–    de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

–    de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door gebruiker verrichte of te verrichten diensten,

–    eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van deze overeenkomst(en).

 

 1. Door gebruiker (af)geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

 

 1. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt gebruiker zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die gebruiker uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door gebruiker geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor gebruiker haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

 

 1. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is gebruiker gerechtigd de (af)geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

 

 1. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

 

 1. De koper verplicht zich op eerste verzoek van gebruiker:

–    de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

–    alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan gebruiker op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

–    de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door gebruiker geleverde zaken te verpanden aan gebruiker op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

–    de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van gebruiker;

–    op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die gebruiker ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 12     Garantie

 1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van ontwerp-, materiaal-, en fabricagefouten..
 2. De onder 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
 3. De onder 1 genoemde garantie geldt:

–    ingeval van reparatie en/of onderhoud: gedurende een periode van 6 maanden, met een maximum van 10.000 kilometer na reparatie datum.

–    ingeval van inbouw van een nieuwe airco installatie door gebruiker; 1 jaar op loon en materiaal.

–    ingeval van inbouw van een nieuwe gasinstallatie door de gebruiker: 2 jaar op loon en materiaal.

 1. Uitgesloten van garantie zijn: noodreparaties, reparaties aan airco systemen met uitzondering van de vernieuwde onderdelen, koudemiddel lekkages van of aan airco systemen ouder dan 1 jaar, geleverde zaken die niet door de gebruiker zijn gemonteerd, gevolgschade aan de motor, verontreiniging van zaken door toedoen van derden met name componenten van de gasinstallatie, alsmede zaken die niet zijn onderhouden door een erkende dealer zoals is voorgeschreven door leveranciers of gebruiker.

4a.              Uiteraard moeten kleppen en ontsteking regelmatig gecontroleerd en afgesteld worden, tenminste iedere 20.000KM of eerder indien noodzakelijk.

 1. Indien de te leveren of geleverde zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen. Alle reparaties en vervangingen welke binnen de garantie bepalingen liggen dienen ten alle tijden te worden verricht door de gebruiker. Reparaties door derden kunnen alleen uitgevoerd worden na overleg met en toestemming van de gebruiker. De garantietermijn wordt niet verlengd als er onderdelen vernieuwd worden in de garantie periode.
 2. Gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
 3. Indien de koper een consument is, kan hij slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de overeenkomst vorderen indien:

–    gebruiker voldoende gelegenheid heeft gehad een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of

–    indien koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken heeft of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

 1. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 2. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd of ingebouwd is de garantie beperkt tot de garantie, zoals die door de producent van de zaak wordt verstrekt.

 

Artikel 13     Incassokosten

 1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Partijen fixeren deze kosten op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €50,00. Indien koper in gebreke blijft met de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 5% over het nog verschuldigde bedrag, dit met een minimum van € 50,00, welke boete bedoeld is ter aansporing om tijdig te betalen.
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De gemaakte gerechtelijke en executie- en afwikkelingskosten komen eveneens volledig voor rekening van koper.
 4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 14     Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

–    koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

–    na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

–    koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

 1. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheld niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15     Aansprakelijkheid

 1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €2.000,00 (Zegge: Tweeduizend euro). De aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;

–    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten of gevolgschade, waaronder: technische gevolgschade aan de motor, vervangend vervoer, sleepkosten, huurauto, reiskosten, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, en schade aan personen en zaken.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 3. Voor schade aan door koper aan gebruiker ter beschikking gestelde zaken geldt het bepaalde in artikel 16.2, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

 

Artikel 16     Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.
 2. Voor zover door koper aan gebruiker zaken ter beschikking zijn gesteld in verband met uitvoering van de overeenkomst, dient koper zelf zorg te dragen voor de gebruikelijke verzekeringen van die zaken. Het risico van diefstal of beschadiging door van buiten komende oorzaken van die zaken berust volledig bij koper.

 

Artikel 17     Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 18     Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 19     Niet-overname personeel

 1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker en door gebruiker ter zake toestemming is verleend, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 20     Persoonsregistratie

 1. De persoonsgegevens die worden vermeld op de orderbevestiging worden opgenomen in de persoonsregistratie, die ons bedrijf van onze klanten heeft. Aan de hand van deze registratie kunnen wij u een optimale service geven, u tijdig voorzien van actuele auto-informatie, onze garantie verplichtingen jegens u nakomen en eventuele terugroepacties van de importeur cq fabrikanten/leveranciers verzorgen. Namens ROC Datacentrum BV (RDC) delen wij mee, dat deze gegevens tevens worden opgenomen in de centrale gegevens bank van de autobranche in Nederland. Met behulp van deze registratie kan het RDC u voorzien van voor u actuele auto-informatie, de oproep voor de periodieke keuring en terugroep acties van de importeur cq fabrikant/leverancier. Om redenen van doelmatigheid loopt de overdracht van gegevens via de kentekenregistratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Indien u niet wenst te worden opgenomen In de registratie, dient u dit schriftelijk te melden aan de stichting RDC, Postbus 7407, 1070 BS te AMSTERDAM.

 

Artikel 21     Geschillen

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en gebruiker, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank van het Arrondissement, waarin de feitelijke vestigingsplaats van gebruiker gelegen is.

 

Artikel 22     Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing.